OPPO ได้ลงนามข้อตกลงการโอนสิทธิบัตรร่วมกับ Intel ในการโอนสิทธิบัตร 58 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งซื้อสิทธิในการใช้สิทธิบัตรของ Ericsson อีกกว่า 500ฉบับ โดยครอบคลุมประเทศและรัฐในสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีนและอินเดีย ซึ่งสิทธิบัตรด้านการสื่อสารที่มีการป้องกันความปลอดภัยของ Intel และ Ericsson จะเพิ่มความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของOPPO ให้ธุรกิจเติบโตในตลาดโลกได้

ในฐานะบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก OPPO ได้ทุ่มทุนในเทคโนโลยีการสื่อสารล้ำสมัยอย่าง 5G โดยในปี 2562  OPPO ได้สิทธิบัตร 5G มากว่า 20 ประเทศและรัฐทั่วโลก ซึ่งในฐานะการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนา 5G  OPPO จึงได้ยื่นจดสิทธิบัตรกว่า 2,200 ฉบับ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G พร้อมเสนอบทความทางวิชาการกว่า 2,600 บทความให้แก่ 3GPP หรือ หน่วยงานตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนารายละเอียดด้านมาตรฐานทางเทคนิค อีกทั้งในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 OPPO ได้เปิดเผยสิทธิบัตรกว่า 600 ฉบับให้แก่ ETSi หรือ องค์กรกำหนดมาตรฐานโทรคมนาคมของยุโรป เพื่อเป็นการย้ำความเข้มแข็งด้านสิทธิบัตร 5G ของ OPPO 

OPPO ตระหนักถึงทรัพย์สินทางปัญญา และให้ความสำคัญในการรวบรวมและการถือสิทธิบัตร โดยในเดือนกรกฎาคม ปี 2562   OPPO ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรกว่า 37,000 ฉบับทั่วโลก โดยกว่า 31,000ฉบับ (เฉลี่ยประมาณ 85%) เป็นสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วกว่า 11,000 ฉบับ

Leave a Reply