การอบรม Building a PC : Online 2021 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ Intel, Cooler Master, Asrock, WD, SanDisk, AOC และ Philips ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2654 ซึ่งจัดให้กับน้อง ๆ อาชีวะเอกชนทั่วประเทศ

By MTM